Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sinersio Polska z siedzibą w Nowej Soli, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, NIP: 778 146 60 55; Regon: 301226671, KRS: 0000338358, zwana w dalszej części Administratorem.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: RODO.

II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Zakres danych przetwarzanych przez spółkę Sinersio Polska w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych totalbackup.me, sinersio.com, chmuraprzemyslowa.pl, obejmuje dane wysyłane przez formularz kontaktowy:

  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. nazwa firmy
  5. dane zawarte w wysłanej wiadomości
  6. dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych (CV i/lub list motywacyjny).

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. obsługi formularza kontaktowego  (odpowiedzi na składane zapytania)  dostępnego w zakładce KONTAKT na podstawie prawnie uzasadnianego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności;

2. rekrutacji, w tym:

a) nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z Kandydatem w związku ze złożonymi dokumentami aplikacyjnymi (przesyłanymi na adres e-mail: rekrutacja@sinersio.com), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

b) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zakresie danych wykraczającym poza katalog wskazany w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy,

c) uwzględnienia dokumentów aplikacyjnych Kandydata w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie jego dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego i bezpiecznego korzystanie z serwisu oraz wszystkich jego funkcjonalności – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zebrane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą utrzymywane przez czas trwania komunikacji lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2. Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez 3 miesiące. W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.

3. Dane zbierane za pośrednictwem Plików cookie będą przetwarzane zgodnie z Polityką cookie.

V. INFORMACJE O PRZETWARZANIU

1. Dane osobowe przetwarzane przez Sinersio Polska co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.

2. Bez względu na cel przetwarzania, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sinersio Polska ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) przenoszenia danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,

g) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2. Osobom, których dane przetwarza spółka Sinersio Polska  przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

3. Wnioski z żądaniem realizacji prawa wskazanych w punkcie 1 powyżej należy kierować:

a) na adres: kontakt@sinersio.com,

b) listownie na adres Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól.

 VII. POLITYKA COOKIES

1. W celu uzyskania danych statystycznych, monitorujemy odwiedziny w naszym serwisie. Możliwe jest to za pomocą plików tekstowych cookies (ciasteczka), zapisywanych na komputerze użytkownika. W wyniku tego działania nie uzyskujemy informacji na temat danych użytkownika serwisu.

2. Podczas wejścia na stronę internetową, pojawia się komunikat z prośbą o akceptację plików cookies.

3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia.